Welstandsnota Utrecht

De welstandsnota

In de welstandsnota ‘De schoonheid van Utrecht’, is de stad ingedeeld in gebieden met diverse beleidsniveaus: Open, Respect of Behoud. Aan deze beleidsniveaus zijn sets criteria gekoppeld waar de welstandscommissie haar advies op baseert.

Criteria

De criteria zijn geformuleerd op een beoordeling vanuit twee invalshoeken: het gebouw in zijn omgeving en het gebouw op zichzelf. De drie niveaus onderscheiden zich in mate van vrijheid met betrekking tot de omgang met de stedenbouwkundige structuur en architectuur. Per niveau zijn de beoordelingscriteria opgesteld met als uitgangspunt:

  • Open: Verandering of handhaving van het bebouwingsbeeld is beide mogelijk, zowel naar structuur als naar architectuur maar met behoud van landschappelijke waarden.
  • Respect: Essentiële eigenschappen van de bebouwings- en omgevingskarakteristiek worden gerespecteeerd.
  • Behoud: Behoud en herstel van het aanwezige bebouwingsbeeld en versterken van de bestaande of historisch bepaalde karakteristiek van stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke of cultuurhistorische aard.
  • Stimulans: Daarnaast wordt nog een apart aandachtsgebied onderscheiden: Stimulans. Hier vraagt het gebied vanwege zijn bijzondere karakter om extra aandacht voor versterking en stimulering van het beeld.

Voor het beleidsniveau Open zijn minder beoordelingscriteria geformuleerd dan voor de beleidsniveaus Respect of Behoud.

Welstandscriteria en richtlijnen

Voor de veel voorkomende kleinere bouwwerken zijn welstandscriteria en richtlijnen geformuleerd, die direct duidelijkheid kunnen bieden.

Links

Welstandsnota Utrecht
Woningwet

ArchimedeslaanOudegrachtCastellum Hoge WoerdCastellum Hoge Woerd