Welstand in de toekomst

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college in 2012 en 2013 een verkenning over de toekomst van het Utrechtse welstandstoezicht uitgevoerd. Het doel van dit project was om verschillende vormen van welstandstoezicht –als onderdeel van de gehele kwaliteitsborging van de gebouwde omgeving- te onderzoeken en voorstellen te doen voor het toekomstige welstandstoezicht in Utrecht. Dit betrof onder meer het samenvoegen van de twee Commissies Welstand en Monumenten, het onderzoeken van een mogelijk experiment voor welstandsvrije gebieden, het voorkomen van dubbele kwaliteitstoetsing indien een supervisor actief is, het actualiseren van de welstandsnota (korte termijn), het vernieuwen van de welstandsnota (langere termijn), het verbeteren van de communicatie en het beter begeleiden van aanvragen in een vroeg stadium. De implementatie van de voorstellen is in 2014 en 2015 grotendeels afgerond.

Nieuwe voorzitter

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijnen van de huidige voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten, Tom Frantzen, draagt het college van B&W Peter van Assche voor als zijn opvolger. De gemeenteraad van Utrecht moet in het voorjaar nog instemmen met de voordracht.
Na een inwerkperiode ten behoeve van de continuïteit van de welstandsadvisering neemt, als het aan het college ligt, Peter van Assche per 1 juli 2016 de voorzittershamer over.

Peter van Assche is na een externe sollicitatieprocedure gekozen uit 29 kandidaten. Hij is architect in Amsterdam en heeft ervaring opgedaan in de Amsterdamse welstands- en monumentencommissie als lid en plaatsvervangend voorzitter. Hij geeft les aan verschillende Academisch voor Bouwkunst, geeft lezingen en is actief als freelance auteur op het gebied van architectuur en stedenbouw. Door zijn deskundige en veelzijdige ervaring meent het college een goede opvolger in hem te hebben gevonden om deze adviescommissie te (bege)leiden.

Het Zand.Papendorp.Sporthal in Leidsche RijnparkEducatorium (Uithof).Terwijde.Catharijneconvent.Catharijneconvent.