Commissie Welstand en Monumenten Utrecht

De Commissie Welstand en Monumenten is een onafhankelijke commissie die burgemeester en wethouders adviseert over aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordeelt deze commissie het uiterlijk, inclusief plaatsing in zijn omgeving, en de zichtbare kwaliteit van het bouwwerk op basis van de in de welstandsnota 'De schoonheid van Utrecht' geformuleerde criteria. Bij een monumentenaanvraag worden de monumentale aspecten bekeken, zowel interieur als exterieur.

Welstand onder de loep

Op verzoek van de Raad heeft het College een verkenning over de toekomst van het Utrechtse welstandstoezicht uitgevoerd. Het doel van dit project was om verschillende vormen van welstandstoezicht –als onderdeel van de gehele kwaliteitsborging van de gebouwde omgeving- te onderzoeken en voorstellen te doen voor het toekomstige welstandstoezicht in Utrecht. Dit project is ook een onderdeel van het programma "Rol op Maat", waarbij voor diverse taken van de gemeente gekeken wordt of de rol van de overheid nog aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de samenleving. (persbericht)

De toekomstverkenning is verricht aan de hand van een vijftal scenario's waarover diverse gespreksronden zijn gevoerd en een publieksdebat is georganiseerd. (Informatieboekje scenario's, achtergrondinformatie en begrippenlijst)

Daarnaast is een belevingsenquête gehouden onder aanvragers van een vergunning in 2011. (enquête publiekssamenvatting)     (rapportage onderzoeksverantwoording enquête)

De uitkomsten van de gesprekken, het publieksdebat en de enquête zijn richtinggevend geweest voor het College bij het opstellen van het ingediende raadsvoorstel over de inrichting van en de wijze waarop de borging van de ruimtelijke kwaliteit zal worden vormgegeven. Binnenkort (najaar 2013) zal dit voorstel over het toekomstige welstandsbeleid geagendeerd worden in de raadscommissie Stad & Ruimte.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie Welstand en Monumenten, bij voorkeur via de email: m.van.der.wiel@utrecht.nl

Twee commissies

In Utrecht zijn twee welstand- en monumentencommissies ingesteld:

Openbare vergadering

De vergaderingen van beide commissies zijn openbaar, de documenten zijn op deze site in te zien.

Bureau Commissie Welstand en Monumenten

De welstandscommissies worden ambtelijk ondersteund door het Bureau Commissie Welstand en Monumenten:

bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ UTRECHT
postadres: Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
telefoon: 030 - 286 42 25
emailadres: welstand@utrecht.nl

Indien u een aanvraag in wilt dienen of de stand van zaken van een advies wilt weten, kunt u contact opnemen met de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen , telefoon 030 - 286 48 02.

 

Het Zand.Het Zand.Landelijk gebied Vleuten.Landelijk gebied Vleuten.Vleuterweide.Vleuterweide.Oudegracht.Oudegracht.Zandweg.Zandweg.