Commissie Welstand en Monumenten Utrecht Oost

Gebiedsindeling

De Commissie Welstand en Monumenten Oost adviseert over alle aanvragen van de gemeente Utrecht ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Met de komst van Leidsche Rijn en na de gemeentelijke herindeling met Vleuten-De Meern, hetgeen vanzelfsprekend een enorme toename van het aantal bouwaanvragen betekende, is besloten om de advisering over Utrechts grondgebied in tweeën te delen. Een geografische grens - het Amsterdam Rijnkanaal - vormt de scheiding tussen het toetsingsgebied van beide commissies.

Samenstelling commissie Oost

De commissie Oost is samengesteld uit deskundige leden en een niet deskundig lid. De deskundige leden zijn benoemd op basis van hun expertise in een bepaalde vakdiscipline. Een niet deskundig lid heeft sinds 1 oktober 2005 zitting in de commissie ter verbreding van de samenstellling en om ondermeer de toegankelijkheid en transparantie te verhogen. Van alle commissieleden wordt verwacht dat zij in staat zijn om zijn of haar advies duidelijk richting aanvragers te kunnen verwoorden. De diversiteit aan vakdisciplines is bedoeld om tot een zo breed mogelijk gefundeerd advies te komen. Om eenheid in advisering te bewerkstelligen hebben in ieder geval de voorzitter, de secretaris en één commissielid zitting in zowel de Commissie Welstand en Monumenten Oost als de Commissie Welstand en Monumenten West.

voorzitter
ir. Tom Frantzen

architect
ambtelijk secretaris
drs. Manon van der Wiel

architectuurhistoricus
leden
ir. P.J.R. Diederen architect
ir. Jan Kamphuis bouwhistoricus
ir. M. Reniers architect
ing. Katie Tedder landschapsarchitect
ir. Hans Vlaardingerbroek bouwhistoricus/architect
ir. Karen van Vliet stedenbouwkundige
drs. N. Eerens burgerlid

De leden worden door het College voorgedragen voor benoeming aan de gemeenteraad. De benoeming geldt voor drie jaar, bij gebleken geschiktheid kan dit verlengd worden met wederom een termijn van drie jaar.

Vergaderingen

De commissie komt één keer in de twee weken bij elkaar in een openbare vergadering, in de regel op dinsdagochtend. Indien u meer informatie wilt over deze welstandsvergaderingen kunt u contact opnemen met de secretaris (Manon van der Wiel) van het Bureau Commissie Welstand en Monumenten: 030 - 286 42 25.

Links

Agenda Commissie Oost
Notulen Commissie Oost
Planlijst Commissie Oost

* architect avb = academie voor bouwkunst

 

Commissie Oost.Educatorium (Uithof).Catharijneconvent.Oudegracht.Oudegracht.